Zanafilla e Sociologjise

Pershendetje

Me poshte e gjeni pak material per temen Zanafilla e Sociologjise , shpresoj ti nevoitet dikujt.

Zanafilla e sociologjis te se drejtes
——————————————————
-Asnjera nga Shkencat nuk formohet duke u mbeshtetur ne nje nivel te caktuar te zhvillimit shoqeror
-Ato duhet te formohen duke u shtrire ne historin efenomeneve qe I studiojne dhe fenomenet duhet ti trajtojnene nderlidhje te kuntinuitet gjate e tapave te zhvillimit te shoqeris ose thene me qarte asnje shkenc nuk formohet shpejt dhe lehte
-Shkencat krijohen nga nje system I pikepamjeve dhe teorive te ndryshme te cilat nuk jane asgje  tjeter vetem perpjekje e hulumtuesve ,studiuesve dhe analisteve te ndryshum per te njohur ceshtjet te caktuara te realitetit objektiv,te shoqeris ne teresi dhe organizimit shoqeror
-Shkencat krijohen duke u mbeshtetur ne kerkesat e realitetit  shoqeror per ti stiduar ceshtjet  me interes shoqeror,qofr per ti njohur apo pershtatur ato kerkesa per nevojat eshoqeris dhe te praktikes jetesore te njerzve
-Zanafilla e sociologjis se drejtes eshte mbeshtetur ne kerkesat shoqerore dhe praktiken jetesorePra shkenca eshte nje tersie njohurive  te rregullta dhe te kontolluara ne aspektin  kritik mbi dick ate rendesishme
-Lidhur me sociologjin e se drejtes ka mendime te ndryshme Disa mendojn qe eshte shkenc e vacant ,te tjert e konsiderojn shkenc interdisiplinare ,disa e konsiderojn lemi te specializuar te se drejtes e cila mbeshtet ne teorin sociologjike dhe lemi tjera te ngjajshme si etnoantropologjia,kriminologjia,psik..soci
– E verteta qendron  ne faktin se zanafilla e sociologjis se drejtes nuk mund te kuptohete as te sqarohetnese nuk merren parasysh dy tersi lemenjve shkencor si ajo juridike dhe sociologjike.
-Sociologjia e se drejtes qe nga fillimi e deri tani eshte nen ndikimin e ketyre dy tersive shkencore ne nje ane eshte e ndikuar nga juriprudenca sociologjike  si nje qasje e veqant  ne kuader te shkencave juridike e ne anen tjeter nga teoria sociologjike
Sipas mendimtarit dhe studiusit  te njohur francez te sociologjis te se drejtes Zhan Karbonje,paraardhes te sociologjis  duhet te quheshin ata mendimtare  te cilet e kane takuar te drejten,te cilet nuk e kane kerkuarne ate moment,por qe kane  treguar interesim per ta kuptuar veshtiresit rreth percaktimit te pozites se sociologjis se drejtes ne mes te shkencave juridike dhe sociologjike
-Cdo shkenc e re paraqitet si rezultat I kerkesave te perhershme dhe sistematike per testudiuar,analizuar ceshtjet te konkrete me interes shoqeror ,apo edhe per te ndimuarne pasurimin e fenomeneve te caktuara me elemente te reja te cilat jane krijuar si rezultat I ngritjes se nivelit te zhvillimit nuk ka mundesi  qe ceshtjet te zgjidhen ne menyr te njejt duke perdorur mjete te njejta qofte edhe ligjin
-Me rastin e paraqitjes se sociologjis se drejtes si shkenc e re filluan te paraqiten kundershtime dhe veshtiresi ne percaktimin e pozites se saj ne mes  te shkencave juridike dhe sociologjise se drejtes
Juristet e kundershtonin sociologjin se drejtes duke thene se kjo shkenc per qeshtjet me te rendesishme juridike siq jan e drejta,rendesia dhe permbajtja e se drejtes si dhe per menyren e zbatimit apo aplikimit te drejtes “mendon ndryshe ajo qe din juristet
Per juristet e drejta eshte nje tersi e rregullave dhe parimeve te cilat i zbatojn gjykata me rastin e marrjes se vendimeve
-Sociologjia e se drejtes ze nje pozit te qarte ne mes te shkencave juridike dhe sociologjis  duke iu ndimuar ketyre shkencave  qe ti ofrojn pikepamjet dhe qendrimet e tyre ndaj dy tersive te cilat realisht ekzistojn ,si jeta shoqerore dhe organizimi i saj.
Sociologjine e se drejtes e kundershtun edhe normativizmi logjik qe thirret ne “idealizmi i Kantit
Sociologjine e se drejtes e kundershtun jurisprudenca analitike dhe poztivizmi juridike Sociologjine e se drejtes e kundershtun edhe Ogyst konti-themeluesi i sociologjis I cili tha:I cili ishte konsekuent dhe I vendosur te mos panoj kurrfare ndarjeje Brenda sociologjis me perjashtim te statikes dhe dinamikes sociale
-Konit e ka kundershtuar sociologjin e se drejtesme arsyetim se eshte perqendruar ne studimin e rregullave te pergjithshme e zhvillimit ,por me teper edhe per shkak te qendrimit te tij armiqesor ndaj te drejtes te ciles I ka mohuar cdo argument E drejta per te ka qen  nje mbeturin metafizike,absurd,si dhe e pamoralshme
-Sociologjin e se drejtes e ka kundershtuar Harbert spenseri
-Ndersa Emil Dirkemi dhe maks Veberi ishin te perkrahesit me te mdhejn te sociologjis sedrejtes
Maks Veberi ka hedhur posht mendimin se sociologjia  e se drejtes e demton jurisprudencen dhe filozofin e se drejtes
Emil Dirkemi ka kontriubar shume ne afirmimin e sociologjis se drejtes ne kuader  te sociologjis Mendohet se ka kontribuar ne menyre sistematike me shume se teoria amerikane e kontrollit shoqerorAi ka eliminuar pengesat  tecilat para sociologjis se drejtes I ka vendosur pozitvizmi sociologjike,natyralizmi dhe formalizmi

 

Perkufizimi i sociologjis se Drejtes
-Sociologjia e se drejtes ka per qellim  ta studioj”anen reale dhe shoqerore te se drejtes ne te gjitha nivelet e thellesis se saj duke i marre per baze te gjitha variantet dhe format e se drejtes.Ajo studion edhe mos-harmonin dhe moskordinimin ne mes te normatives dhe reale  apo thene me qarte raportin ne mes drejtes dhe realitetit shoqeror
-Sociologjia e se drejtes gjenetike studion zanafillen e te drejtes ne kuader te jetes shoqerore dhe ne kete menyr e drejta kuptohet si rezultat i proceseve shoqerore
-Sociologjia e se drejtes operacionale  hulumton ndikimin e drejtes  ne kuader te jetes shoqerore  ku e drejta nenkuptohet si rregullator ne ndikimet e shoqeris
-Sociologjia e se drejtes sistematike e ka per detyr te studioj raportin funksional  ne mes te realitetit dhe llojeve tese drejtes.Sipas saj eshte e nevojshme te behet dallimi ne mes llojeve te se drejtes dhe suazave te saj dhe sistemeve juridike

Sociologjia e se drejtes studion edhe “raportin ne mes te drejtes dhe shoqeris ,te drejten  dhe ndikimin e saj ne ndryshimet shoqerore,studion kulturen juridike dhe ndryshimet  e qendrimeve per te drejten,funksionet juridike si faktor shoqerore dhe ndikimin e ketyre funksioneve nga rrethanat shoqerore,si dhe menyren e sjelljeve se vendimeve

Thene qarte sociologjia e se drejtes i intereson se si krijohet dhe si zbatohet e drejta.Me procesin e krijimit te se drejtes sipas sociologjis se drejtes  duhet kuptuar zanafillen e te drejtes,funksionet dhe ndryshimin e saj ne situata specifike te veprimit

Sociologjia  e se drejtes studion realitetin e tersishem shoqeror te se drejtes dhe zbulon lidhjet korelative funksionale ne mes llojeve  te se drejtes ,te sistemit  te normave juridike dhe formave te percaktimit dhe te shprehjes ne njeren ane ,si dhe tipet qe iu pershtaten suazave shoqerore ne anen tjeter.Ajo hulumton variacionet kualitative dhe karakteristikat  te se drejtes

Sociologjia e se drejtes eshte nje disiplin e sociologjis se pergjithshme e cila insiston te jap kontribut  ne kuptimin teurikdhe te sqaroj  raportin ne mes te drejtes dhe shoqeris ,hulumton organizimin e instuticiuneve juridike ,si rendin dhe sistemin juridik,interaksionin shoqeror te njerzve te cilet bien ne kontakt ne instuticione juridike dhe perfaqesuest e tyre  si dhe rendesin  qe i dhane njerzit realiteti te tyre juridik

 

Raporti i sociologjis se drejtes me Shkencat tjera shoqerore nuk ka ndarje mekanike ne mes shkencave.Te gjitha shkencat kan nderlidhje dhe bashkpunojn ne mes veti varesisht nga natyra  e qeshtjeve qe i studion dhe nga kerkesat qe paraqiten

Socioligjia e se drejtes dhe Fizolofia e se drejtes jane te lidhura ne mes veti dhe kane raport te bashkepunimit dhe ndervarsis sepse te dyja keto interesohen per normen,te drejten dhe ligjin,si dhe efektrin e e tyre ne organizimin dhe funksionin e shoqeris
Sociologjia e se drejtes ndimohet nga Fizolofia e se drejtes shkaku se filozofia e se drejtes e studion te drejten ne aspektin shumdimesionale duke filluar  nga antologjia kritike e te drejtes  qe nenkupton shkencen  mbi subtancen e  te drejtes,mandej studion aksiologjin se drejtes dhe gnoselogjine e se drejte
Sociologjia e se drejtes dallon nga fizolofia e se drejtes edhe nga fakti se perveq njohurive teorike per te drejten merr parasysh edhe pervojen personale jetesore te njerzve  ne jeten shoqerore.si dhe duke konsideruar  thellesin e jetes shoqerore si te vetmin burim te se drejtes ne shoqeri
Fizolofia e se drejtes studion te drejten,drejtesin,normen ,sistemin juridik,te drejten subjektive,pushtetin nekuader te teoris se pergjitthshme te se drejtes,sociologjia e se drejtes studion te drejten si fenomen shoqeror,zhvillimin historik dhe funksionete saj  si mjet te kontrollit shoqeror,hulumton raportet e zhvillimit shoqeror dhe juridik ,si dhe te studiuarit  e lidhshmeris ne mes te drejtes dhe shoqeris

 

Raporti ne mes te sociologjis se drejtes me historin e se drejtes  dhe te drejten e krahasuar Historia e se drejtes interesohet per zanafillen,zhvillimin dhe transformimin e instucioneveshoqerore  te shoqerive dhe civilizimeve Historia e se drejtes jo vetem qe na ka mundesuar te dim kronologjin e se drejtes,por edhe te njihemi me sisteme juridike  te shoqerive te ndryshem
-Dallimi ne mes sociologjis se drejtes dhe historis se drejtes qendron ne faktin se historia e se drejtes e percjell procesin e zhvillimit  te drejtes ne procedur apo menyr te pandryshushme e cila nuk mund tepergjithsohet sepse ka te beje me lidhje te rendesishme e cila lidhje per disa faktor eshte vdekjeprurse
-Qellimi i historis te se drejtes eshte te njohe mendimin individual,per kete ajo iu ik mjeteve  te interpretimit
-E drejta krahasur eshte nje rendesie te vecant sepse ben ,te mundur krahasimet ne mes te pikpamjeve e mendimeve te ndryshume,ne aspektin historik si dhe krahason fonomenet e kohes bashkehore deri ne siten e sotme

 

Sociologjia e se Drejtes dhe teoria e shtetit dhe se drejtes
Sociologjia e se drejtes dhe qasja e studimit te saj ndaj dukurive juridike sic eshte shteti dhe e drejta her pas here ka hasur ne pengesa  te netyrave te ndryshme te cilat kan pasur per qellim ta pengojn menyren sogjiologjike te studimit te dukurive  juridike.
-Teoria e shtetit dhe se drejtes duke e perdorur metoden dogmatike normative studion vetem njeren ane te ketyre dukurive-te shtetit dhe te drejtes,anen juridike  duke mos i studiuar  anet tjera dhe faktoret tjer kushtezues qe ndikojn ne keto dukuri
Teoria e shteti dhe se drejtes i studion dhe i hulumton parimet e pergjithshme te ligjshmeris dhe te drejtes  ne tersi dhe  sherben si baz  e nje grupi  te shkencave juridike e cila eshte krijuzar si rezultat i nderlikueshmeris  se mardhinjeve shoqerore dhe perpjekjes per studimin edhe organizimin e tyre ne aspektin juridik
Teoiria e shtetit me objektin e studimit dhe metoda e hulumtimit e ka mundesin e kufizuar qe te leshohet  ne analizen e dinamikes se proceseve shoqerore  dhe funsionin e te drejtes
Sociologjia e se drejtes ka elemente te perbashkta me teorine shtetit dhe te drejtes sepse eshte shteti edhe e drejta per veq qe jan dukuri juridike  jan edhe dukuri shoqerore.as shteti as e drejta nuk jan abstrakte
-Sociologjia e se drejtes studion faktoret te cilet ju dhan karakter shoqror normave,akteve juridike dhe ter se drejtes ne tersi ..duke iu dhen pergjigje te gjtihave aty pytjeve  ne te cilat nuk eshte pergjigjur metoda dogmatike juridike dhe normative si p.sh, se e cfare mund te jene shtetii dhe e drejta dhe kujt  mund ti sherbejn

 

Raporti i sociologjis se drejtes me te drejten dogmatike
————————————————————————————————————
Organizimi i shoqeris behet  me ane te normave te se drejtes permes te se cilave formalizohen ,instituciolizohen dhe legjitimohen mardhinie  te caktuara shoqerore dogmatiku eshte i ngurt ,jo zhvillimor ,intolerant ndaj qasjes kritike dhe kundershtar i cfardo ndryshimi te dogmes
Per te pasur edhe me te qarte raportin ne mes sociologjis se drejtes dhe te drejtes dogmatike duhet te fokusohemi ne objektine studimit te ketyre  dy disiplinave  apo menyrave te  trajtimit te normes dhe te drejtes si tersi te normave
E drejta  dogmatike i studion  rregullat juridike vetem per vete te shkeputura nga jeta shoqrore ,ndersa sociologjia e se drejtes ben perpjekje per ti studiur shkaqet shoqerore qe kan ndikuar ne paraqitjen e atij fenomeni,si dhe pasojat shoqerore qe i predhon ky fenomen qoft edhe e drejt
Dallimet ne mes te drejtes dogmatike dhe sociologjis se drejtes jan edhe me te thella.Dogmatiku normen dhe te drejten  e she obligative dhe te detyrushme ,ndersa sociologjia e se drejtes mund te studioj rregullat juridike dukemenjanuar plotesisht karakterin e tyre obliguse
Dallimin ne mes sociologjis se drejtes dhe te drejtes dogmatike nuk eshte ne objektin e studimit te tyre por eshtene kendveshtrimin e tyre.Dukurin e njejt te cilin e drejta dogmatike e analizon nga brenda sociologjia e se drejtes e veshtron nga jashte
Sociologjia e se drejtes dhe e drejta dogmatike dallojn edhe per nga parashikimet teorike dhe metodat e hulumtimit.
Sociologjia e se drejtes si shkenc empirike mund te hulumtoj dhe te konstatoj se cka eshte,por nuk mund te parashikoj se cka mund te jete.E drejta dogmatike ,perveq qe ben perpjekje te normoj ceshtjet shoqerore ne kohen e tashme ajo parashe enorma edhe per te ardhmen .Shume here parashikimet normative nuk mund te ralizohen per shkak te ndryshimit te rrethanave dhe normat nuk mund te realizohen dhe si te tilla jan dogmatike

 

Sociologjia e se drejtes dhe kriminologjia
———————————————————-
Keto dy disiplina shkencore jan te nderlidhura ne mes veti sepse i studioni fenomenet shoqerore dhe shoqerin ne aspektin e funksionimit dhe te organizimit
Kriminologjia studion disa fenomene te caktuara te cilat jane devijante dhe te rrezikshme per shoqerin e te cilat parashihen  ne dispozita juridike pozitive te nje vendi qe jane te inkrimunuara me kode e me ligje penale
Sociologjia e se drejtes dhe Kriminologjia kane pajtushmeri se kriminaliteti eshte individuale dhe grupore dhe rrezikon vlerat shoqerore siq jan paqja dhe siguria .Perparsia per ta kriminalitetin i takon drejtes penale me politiken ndeshkuese dhe zbatimin e sanksioneve.Kontributin per liftimine kriminalitetit mund te jape sociologjia e se drejtes dhe studimet kriminologjike
Kriminologjia eshte e lidhur me teper me politiken ndeshkimore dhe hulumtimet antropoligjike dhe psikologjike te fenomenevshoqerore

 

Sociiologjia e se Drejtes dhe Psikologjia e se drejtes
————————————————————————–
Sociologjia e se drejtes ka nje bashkpunim te mire me psikologjin e se drejtes sepse nese sociologjia i intereson se norma juridike a eshte efikase ,dhe me interes  per njerzit kur zbatohet apo eshte penges e zhvillimit te tyre,kete mesemiri mund ta mesojm duke hulumtuar ne aspektin psikologjik dhe duke i shfrytzuar hulumtimet e psikologjise juridike
Psikologjia sociale e se drejtes i ndimon sociologjis se drejtes ne studimin e normave e te ligjeve duke i ofruar asaj te dhena per dukurit  kolektive dhe individuale  psikologjike,si dhe qasje psikologjike ndaj fenomeneve shoqerore
Psikologjia e studion sistemin juridik dhe perpiqet te sqaroj dhe te vertetoj nje numer te faktorve  jashte sistemit juridik qe ndikojn ne zbatimin e te drejtes.ne kete menyr  psikologjia juridike i studion sjelljet dhe raportet e gjithe subjekteve duke e perfshir edhe edhe sistemin gjysore

 

Raporti ne mes te Sociologjis se drejtes dheSociologjis se Pergjithshme
————————————————————————————————————
Keto dy disiplina shkencore kan elemente te perbashkta,por kan edhe pika dalluse ne mes veti.pikat e perbashketa i kan se te dyja keto e studion shoqerin dhe fenomenet shoqerore,si dhe sherbehen me metoda te perbashketa te hulumtimit te cilat  ne situata te caktuara e mbajn elemente dalluese me te cilet pershtaten per te hulumtuar ne situata dhe rrethana konkrete
Sociologjia e pergjithshme eshte formuar me heret,e cila i studion fenomenet shoqerore ,shoqerin ne tersi dhe strukturen e saj ne menyr me gjitheperfshires.Ajo i studion ligjet e pergjithshme shoqerore dhe dukurit ne shoqeri,lidhmerin ne mes dukurive,jeten e njerzve dhe raportin ne mes tyre,jeten shoqerore te grupeve e shoqrive,sjelljen e njerzve si qenie shoqeroreduke filluar prej qeshtjes te rastit  deri te studimi i proceseve shoqerore
Sociologjite e vecanta kane per qellim te njohin,te studion apo te ndricojne  ndonje aspekt  te realiteti objektiv.Ato perpiqen te thellojne dhe begatojne hulumtimin shkencor te realitetit  shoqeror
Sociologjia e se drejtes ka marre nga sociologjia e pergjithshme perveq metodave eshte nje numer te konsiderushme te nosionevesi:kontrollin shoqeror,dhunen shoqerore,vedijen kolektive,shmangien apo moskonfirmizimin,ne te cilat ka vendosur ngjyra juridike

 

Raporti i sociologjis se drejtes me sociologjin politike
————————————————————————————————————
Sociologjia e se drejtes dhe sociologjia politike jane dy disiplina te vecanta shkencore qe edhe njera edhe tjetra e studiojne shoqerin njerzore.Keto dallojn ne mes veti nga kendveshtrimi apo sfera e interesimit per studimin e shoqeris
Nese sociologjia politike mirret me studimin e faktorve te cilet ndikojn ne krijimin e autoritet te liderve te caktuar dhe perdorimi i pushtetit duke ndikuar ne te gjitha situatat dhe ne te gjitha format e organizimit si ne familje,grupe te miqesie,klube te ndryshme,parti politike,raporte ne mes te antarve  dhe liderve partiake,shkaqet pse antaret e partis i kaplon nje lloj apatie(plogeshtie shpirterore ku nuk kan interesim per punen e te tjerve),ku ne keto rethana lideret i prine ti zavendesojne ne interesa e partis me interesa te veta ,studion regjime dispotike totalitare ,por edhe demokratike parlamentare  em qellim qe te shpjegoj zanafillen dhe stabilitetin e regjimeve politike.
-Sociologjia politike studion edhe shfaqjen dhe adminstramin e konflikteve siq jan protestat,shkaqet e revulucioneve,grupet e interesit ,grupet e interesit ,grupet e presionit,idologjit ,kulturat ,opinonin publik dhe politik etj.
-Sociologjia e se drejtes i intereson ndikimi i te drejtes ne ndryshimetshoqerore,ne kultur,ne funksione juridike qe e drejta te jete ne harmoni me dinamiken e ndryshimeve shoqerore,me c rast ai i ndimon proceset dhe nuk behet pengese e tyre

Default Pytur në October 8, 2017 në Literaturë.
Komentoni
0 Përgjigje

Përgjigja juaj

Duke postuar përgjigjen tuaj, ju jeni dakord me privacy policy dhe terms of service.